Transmisja Online


Szanowni Państwo,

Informujemy uprzejmie, iż w celu zapewnienia transparentności życia publicznego oraz powszechnego dostępu do obrad Rady Gminy Grabów, a także w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Wójcie Gminy Grabów mocą art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym, sala narad Urzędu Gminy w Grabowie jest monitorowana przy pomocy urządzeń audio-wizyjnych (kamer), przy pomocy których prowadzona jest w czasie rzeczywistym transmisja obrad Rady Gminy Grabów (określana dalej jako „Transmisja”) oraz sporządzane są nagrania tych obrad (określane dalej jako „Nagrania”), archiwizowane oraz publikowane przez Wójta Gminy Grabów.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest po adresem: http://bip.grabow.nv.pl/pobierz/15130.html